Tagged: trust

0

އޮފީސްތެރެއިން ބައިވެރިޔަކު އިހުތިޔާރު ކުރާނަމަ، ދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާނެ ގޮތް

އޮފީހަށް އަލަށް ރީތި އަންހެންކުއްޖަކު ނުވަތަ ހިތްއެދޭ ކަހަލަ ފިރިހެންކުއްޖަކު ވަންނަ އިރަށް އެތަނެއްގައި އުޅޭ ވެރިން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން، އެކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެކުއްޖެއްގެ ހިތް ފަތަހަކޮށް އެކުއްޖަކީ ތިމާގެ ހަޔާތުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ބައިވެރިޔަކަށް ހެދޭތޯ ބަލައެވެ. ބައެއް ކުދިން އޮފީސް މާހައުލުން...