Tagged: selfesteem

0

ކުދިން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރަށް އަސަރު ކުރާ ބައެއް ކަންތައްތައް.

ކޮންމެ ކުއްޖަކަވީވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އެހާމެ ފުރިހަމަ ކުއްޖެއްގޮތުގައި ވުމަށް ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތަކުން ކުއްޖާ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށްވުމަށްޓަކައި ހުރަސްތަށް އެޅޭގޮތް ވެގެންދެވެ. މާބޮޑަށް ކުއްޖާ އާއި ހެދި އުޅުމުންވެސް ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރު ދަށްވެގެންދެއެވެ. ތިރީގައި...