Tagged: friendship

0

ތިމާއަށް ދެރަގޮތެއް ހަދާފައިވާ ލޯބިވާ ރަހުމަތްތެރިޔަކާ އޮންނަ ގުޅުންތެރިކަން ދަމަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

މާފުކުރުމަކީ މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މާފުކުރުމަކީ މުސްތަޤުބަލަށް ބަލާނަމަ ދެމީހުންގެ ގުޅުންތެރިކަން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މީހަކަށް ދެރަގޮތެއް ހަދާލިމީހަކަށް މާފު ކުރުމަކީ އެހާފަސޭހަ ކަމެއްނޫނެވެ. ބައެއް މީހުން، އެމީހުންގެ ގާތް އެކުވެރިންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ދެރަ ކަންތައްތައް ހިތުގައިއަޅައިގެން އެތައް އަހަރެއް...