Tagged: family

0

ކުއްޖަކު ލިބުމުންވެސް ދެމީހުންގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ގުޅުން ބާއްޖެވެރިކޮށް ދަމަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

ކުއްޖަކު ލިބުމަކީ ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ގުޅުމަށް ހީނަރުކަމެއް އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭނަމަ އެކަމަކީ ވަރަށްބޮޑު ކުށްހީއެކެވެ. ކުއްޖަކު ލިބުމަކީ މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދާނެކަމެކެވެ. އެކަމުކު މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވޭނީ ދެމީހުންގެވެސް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއެކުގައެވެ. ނަމަވެސް ކުއްޖަކު ލިބުމުން ބައެއް ފަހަރު...

0

އާއިލާއެއްގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ ކޮބާ؟

އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެކަކު އަނެކަށް އިތުބާރުކޮށް، ދިމާވާ ކަންކަމުގައި އަޅާލާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަމަ، މިގުޅުންތެރިކަން ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ބަދަހިވެ ވަރުގަދަވެގެން ދާނެއެވެ. އާއިލާގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ ގުޅުމެއް ބޭއްވޭނީ އެންމެންގެވެސް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެންނެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ...