Tagged: Disorder

0

އެލިމިނޭޝަން ޑިސްއޯޑަރ

އެލިމިނޭޝަން ޑިސްއޯޑަރ އަކީ އެހާ އާންމު ޑިސްއޯޑަރ އެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޑިސްއޯޑަރ ހުންނަ ކުޑަކުދިން ފާހާނާ އަށް ދިއުން އުދަގޫވެފައި އަދި ގަޔަށް ބޮޑުކަމު ނުވަތަ ކުޑަކަމު ދެވޭގޮތް ދިމާވެއެވެ. އުމުރުން 05 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން، ޖެހިޖެހިގެން ތިންމަހަށް ވުރެ ގިނަ އިން...

0

ކްރައި ޑު ޗެޓް ސިންޑްރޯމް

” ކްރައި ޑު ޗެޓް ސިންޑްރޯމް” އަކީ ޖެނެޓިކް ޑިސްއޯޑަރ އެކެވެ. މިކަން މެދުވެރިވާން ދިމާވާ ސަބަބަކީ ކްރޮމޮޒޯން ނަންބަރ 5 އަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމެވެ. މިއަންނަ ބަދަލަކީ ކްރޮމޮޒޯން ނަންބަރ 5 ގެ ޕެއަރ އިން އެއް ކްރޮމޮޒޯން އިން މަތިން އެއްބައި އުނިވުމެވެ. މިކަމުގެ...

0

ހިސްޓްރިއޮނިކު ޕާރސަނަލަޓީ ޑިސްއޯޑަރ

ހިސްޓްރިއޮނިކު ޕާރސަނަލަޓީ ޑިސްއޯޑަރއަކީ އެހެންމީހުންގެ އިހުސާސްތަކާ ކުޅެގެން މާބޮޑަށް އެހެންމީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އަދި މީހުން ތިބޭ ތަނެއްގައި ހުރިހާ އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހޯދަން ބޭނުންވުމާއި ސަމާލުކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ގޮތްވާނެއެވެ. އެހެންމީހުންގެ ނަޒަރު އެމީހަކާ ދިމާއަށް...