Tagged: communication

0

އާއިލާއެއްގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ ކޮބާ؟

އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެކަކު އަނެކަށް އިތުބާރުކޮށް، ދިމާވާ ކަންކަމުގައި އަޅާލާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަމަ، މިގުޅުންތެރިކަން ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ބަދަހިވެ ވަރުގަދަވެގެން ދާނެއެވެ. އާއިލާގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ ގުޅުމެއް ބޭއްވޭނީ އެންމެންގެވެސް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެންނެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ...