Tagged: children

0

އަންހެން ކުދިން، އެކުދިންގެ ބައްޕަ ގާތް އެކުވެރިޔަކަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

އާންމު ގޮތެއްގައި އާއިލާގައި އަންހެން ކުދިންނާއި އަޅާ ބަލާއިރު ފިރިހެން ކުދިން އެކުދިންގެ ބައްޕަ އާއި އޮންނަ ގުޅުން ގާތެވެ. އާއިލާގައި ފިރިހެން ކުދިން ތިބި ނަމަ ގިނަފަހަރު ގެއިން ބޭރަށް ދާއިރުވެސް އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ބަދަލުގައި ގޮވައިގެން ދާނީ ފިރިހެންކުދިންނެއެވެ. ގިނަ ވަގުތު އެކުގައި ވަގުތު...

0

ކުދިން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރަށް އަސަރު ކުރާ ބައެއް ކަންތައްތައް.

ކޮންމެ ކުއްޖަކަވީވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އެހާމެ ފުރިހަމަ ކުއްޖެއްގޮތުގައި ވުމަށް ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތަކުން ކުއްޖާ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށްވުމަށްޓަކައި ހުރަސްތަށް އެޅޭގޮތް ވެގެންދެވެ. މާބޮޑަށް ކުއްޖާ އާއި ހެދި އުޅުމުންވެސް ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރު ދަށްވެގެންދެއެވެ. ތިރީގައި...

0

ކުދިން ގައިގައި ނުބައި އާދަ ހަށަގަންނަނީ ކީއްވެ؟

ގިނަ ކުދިންނަކީ އެކުދިން ހެދި ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު ބޮޑާހާކާ، އެކުދިންނާއި ދިމާލަށް އެއްޗެކޭ ބުނުމުން އެކަމަށް ރައްދުދީ އަދި އެކުދިން ޢަމަލުކުރުމަށް ހެދިފައި ހުންނަ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމަށް އިންކާރު ކޮށް ހަދާކުދިންނެވެ. މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އެކުދިން ހެދިބޮޑުވާ ކަމުގެ އަލާމަތެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކުދިންނަކީ...