Tagged: bad-behavior

0

ކުދިން ގައިގައި ނުބައި އާދަ ހަށަގަންނަނީ ކީއްވެ؟

ގިނަ ކުދިންނަކީ އެކުދިން ހެދި ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު ބޮޑާހާކާ، އެކުދިންނާއި ދިމާލަށް އެއްޗެކޭ ބުނުމުން އެކަމަށް ރައްދުދީ އަދި އެކުދިން ޢަމަލުކުރުމަށް ހެދިފައި ހުންނަ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމަށް އިންކާރު ކޮށް ހަދާކުދިންނެވެ. މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އެކުދިން ހެދިބޮޑުވާ ކަމުގެ އަލާމަތެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކުދިންނަކީ...