ދިރުން ލިއުންރެތިކަން - ގަލަމުން ފުރޮޅާލެވޭ ޚަޒާނާ

0

ލޯބީގެ ބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކަން އިނގޭތަ

ލޯބީގެ ބަހުން ( ނުވަތަ ހަރަކާތުން ) ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާނަމަ ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތުމަރުހަލާތުގައި ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ ތަފާތު ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކޮލެޓީ ވަގުތުއާއި، ހަދިޔާ ދިނުން ނުވަތަ ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުމާއި، ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމާއި...

0

ދެމީހުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯބީގެ ގުޅުން މުޅިއުމުރަށް ދަމަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

ދެމީހުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯބި މުޅިއުމުރަށް ނުވަތަ ދިގުމުއްދަކަށް ދަމަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ސިއްރު އިގެން ބޭނުންތަ؟ ފަހުގެ ދިރާޘާ އަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަތަރު ދާއިރާއަކަށް ވިސްނައިގެން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެއެވެ. ބައެއް މީހުންބުނެ އުޅެ ” މިވެނި މީހަކު ނުވަތަ އަހަރެން އުޅެނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން...

0

ދުރުގައި އުޅޭ ދެމީހުންގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާނެ ގޮތް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ނުވަތަ ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ ދެމީހުން، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކާއި ވަކިން ދުރުގައި އުޅެންޖެހޭގޮތް ވެގެންދެއެވެ. މިހެން ވަކިން ދުރުގައި އުޅުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. މިގޮތަށް އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތެރިކަން ހީނަރުވާތަން އާދެއެވެ....

0

އެހެންމީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ ކޮބާ؟

އެންމެ ފުރަތަމަ މީހަކާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލުމުންވެސް، ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަރާތާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލަން ބޭނުންވާގޮތްހުރެއެވެ. މިއީ ބައްދަލުވާ ދެމީހުންގެ ކިބައިގައިވެސް އެކަކު އަނެކަކު ޝައުގުވެރިވާ ފަދަ ސިފަތަކެއް ހުރުމުން ވާގޮތެކެވެ. ތިމާ އެހެންމީހަކާއި ބައްދަލުކުރާއިރު، އެމީހެއްގެ ހިތް ފަތަހަ ކުރުމަށް ނުވަތަ ޝައުގުވެރިވާ ފަދަ...

0

ދެއްކި ދަޅަ…

ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެކެވެ. ގަޑިން މެންދަމު ތިނެއް ޖަހަނީއެވެ. މަގުމަތިން ހިނގާބިގާވެ އުޅޭ ދެތިންމީހުން ފިޔަވާ އިތުރު ބަޔަކުފެންނާކަށްނެތެއެވެ. މިރޭވެސް އަހަރެންނަށް ގެޔަށް ދާންޖެހިފައިމިވަނީ އެކަންޏެވެ. އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ މާޖިދަށް ގުޅާގުޅާ ވަރުބަލިވީއުރުވެސް ފޯނެއް ނުނަގައެވެ. ވަރަށް ބިރުން ހުރެ ދިމާވިކަންތަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހިހުރެ ގެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ...

0

ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލު

ވަމުން އަންނަ ގޮތް ކުރިން އަހަރެންނަށް އެގުނު ނަމަ މިއަދު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިޔައީސްކަން ޔަގީނެވެ. އޭރު އެކަނި ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެފައި އިންއިރު ސިނކުޑީގައި އެތައް ހިޔާލުތަކެއް ދައުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ހަދާނެގޮތް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. ފަސޭހައިން ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަންވެސް އެގުނެވެ....

0

ދަރިފުޅު

ނިދިޖެހެމުން ދިޔަ އަސްލަމް އަށް ހޭލެވުނީ އޭނަގެ 3 އަހަރަށް ދާ ދަރިފުޅު ބައްޕާއޭ ކިޔާފަ ގޮވާލި އަޑަށެވެ. އެވަގުތު އަސްލަމު އޭނަގެ ދަރިފުޅު ގަޔާލާ ބޮނޑިކޮށް ލުމަށްފަހު، ދަރިފުޅުގެ ތުއްތު ލޯބި ކޯތާފަތަށް ބޮސްދިނެވެ. ދަރިފުޅު އުފަލުން ދުއްވާގަތެވެ. ދަރިފުޅު ގޮވާލި ވަގުތު އަސްލަމު ހިނިތުންވެލިއުރުވެސް...

0

އަންހެން ކުދިން، އެކުދިންގެ ބައްޕަ ގާތް އެކުވެރިޔަކަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

އާންމު ގޮތެއްގައި އާއިލާގައި އަންހެން ކުދިންނާއި އަޅާ ބަލާއިރު ފިރިހެން ކުދިން އެކުދިންގެ ބައްޕަ އާއި އޮންނަ ގުޅުން ގާތެވެ. އާއިލާގައި ފިރިހެން ކުދިން ތިބި ނަމަ ގިނަފަހަރު ގެއިން ބޭރަށް ދާއިރުވެސް އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ބަދަލުގައި ގޮވައިގެން ދާނީ ފިރިހެންކުދިންނެއެވެ. ގިނަ ވަގުތު އެކުގައި ވަގުތު...

0

ހިސްޓްރިއޮނިކު ޕާރސަނަލަޓީ ޑިސްއޯޑަރ

ހިސްޓްރިއޮނިކު ޕާރސަނަލަޓީ ޑިސްއޯޑަރއަކީ އެހެންމީހުންގެ އިހުސާސްތަކާ ކުޅެގެން މާބޮޑަށް އެހެންމީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އަދި މީހުން ތިބޭ ތަނެއްގައި ހުރިހާ އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހޯދަން ބޭނުންވުމާއި ސަމާލުކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ގޮތްވާނެއެވެ. އެހެންމީހުންގެ ނަޒަރު އެމީހަކާ ދިމާއަށް...

0

ކުއްޖަކު ލިބުމުންވެސް ދެމީހުންގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ގުޅުން ބާއްޖެވެރިކޮށް ދަމަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

ކުއްޖަކު ލިބުމަކީ ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ގުޅުމަށް ހީނަރުކަމެއް އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭނަމަ އެކަމަކީ ވަރަށްބޮޑު ކުށްހީއެކެވެ. ކުއްޖަކު ލިބުމަކީ މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދާނެކަމެކެވެ. އެކަމުކު މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވޭނީ ދެމީހުންގެވެސް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއެކުގައެވެ. ނަމަވެސް ކުއްޖަކު ލިބުމުން ބައެއް ފަހަރު...