Category: ހަޤީޤީ-ޙާދިސާ

0

ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލު

ވަމުން އަންނަ ގޮތް ކުރިން އަހަރެންނަށް އެގުނު ނަމަ މިއަދު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިޔައީސްކަން ޔަގީނެވެ. އޭރު އެކަނި ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެފައި އިންއިރު ސިނކުޑީގައި އެތައް ހިޔާލުތަކެއް ދައުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ހަދާނެގޮތް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. ފަސޭހައިން ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަންވެސް އެގުނެވެ....

0

ފަހަތުން އެޅި ވިގަނި

ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރު ބަލަހައްޓައިގެން އަހަރެން ހުރީމެވެ. މަގުމަތީގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކަށް ގެއްލިފައެވެ. މިއަދު އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށްއައިރު ސައިލެއްގެ ފަހަތުގައި އިން އަންހެންކުއްޖެއް ބަލާލި ގޮތަކުންނެވެ. އެކުއްޖާ އިން ސައިކަލް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އެކުއްޖާ ބަލާލިގޮތުން އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަ...