Category: ވާހަކަ

0

ދެއްކި ދަޅަ…

ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެކެވެ. ގަޑިން މެންދަމު ތިނެއް ޖަހަނީއެވެ. މަގުމަތިން ހިނގާބިގާވެ އުޅޭ ދެތިންމީހުން ފިޔަވާ އިތުރު ބަޔަކުފެންނާކަށްނެތެއެވެ. މިރޭވެސް އަހަރެންނަށް ގެޔަށް ދާންޖެހިފައިމިވަނީ އެކަންޏެވެ. އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ މާޖިދަށް ގުޅާގުޅާ ވަރުބަލިވީއުރުވެސް ފޯނެއް ނުނަގައެވެ. ވަރަށް ބިރުން ހުރެ ދިމާވިކަންތަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހިހުރެ ގެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ...

0

ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލު

ވަމުން އަންނަ ގޮތް ކުރިން އަހަރެންނަށް އެގުނު ނަމަ މިއަދު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިޔައީސްކަން ޔަގީނެވެ. އޭރު އެކަނި ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެފައި އިންއިރު ސިނކުޑީގައި އެތައް ހިޔާލުތަކެއް ދައުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ހަދާނެގޮތް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. ފަސޭހައިން ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަންވެސް އެގުނެވެ....

0

ދަރިފުޅު

ނިދިޖެހެމުން ދިޔަ އަސްލަމް އަށް ހޭލެވުނީ އޭނަގެ 3 އަހަރަށް ދާ ދަރިފުޅު ބައްޕާއޭ ކިޔާފަ ގޮވާލި އަޑަށެވެ. އެވަގުތު އަސްލަމު އޭނަގެ ދަރިފުޅު ގަޔާލާ ބޮނޑިކޮށް ލުމަށްފަހު، ދަރިފުޅުގެ ތުއްތު ލޯބި ކޯތާފަތަށް ބޮސްދިނެވެ. ދަރިފުޅު އުފަލުން ދުއްވާގަތެވެ. ދަރިފުޅު ގޮވާލި ވަގުތު އަސްލަމު ހިނިތުންވެލިއުރުވެސް...

0

އިހުސާސް

މިހާރު ގަޑިން މެންދަމު އަލިވެ 3 ޖެހީއެވެ. އަދިވެސް ފަހީމު ގެއަށް ނާދެއެވެ. ފަހީމުގެ އިންތިޒާރުގައި މިގޮތަށް އުޅޭތާ މިވީ ދެމަސް ދުވަހެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފަހީމުގެ އިންތިޒާރުގައި އެތަށް އިރެއް ވަންދެން ހޭލާހުންނަށް ޖެހެއެވެ. މިއީ މިޔަދު އަހަރެން އުޅެން ބޭނުންވި ގޮތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް...

0

ހިތުގެ ވިންދު

މައިޝާ އަހަރެންގެ ހަޔާތުން ބީވިގެން ދިޔަފަހުން، ރޭގަނޑުގެ ނިދި އެއީ މުޅިން އަހަރެންނަށް ބީރައްޓެހި އެއްޗަކަށްވަނީވެއެވެ. ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް އެދުމަތީގައި ދެއަތަށް ފުރޮޅިއޮއްވާ ނިދެނީ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި ހެނދުނު އެހާ އަވަހަށް ހޭލެވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ، މައިޝާއާއި ބައްދަލުވިއިރު މައިޝާ އަކީ އަހަރެން އެހާ ބޮޑަށް...

0

ފަހަތުން އެޅި ވިގަނި

ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރު ބަލަހައްޓައިގެން އަހަރެން ހުރީމެވެ. މަގުމަތީގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކަށް ގެއްލިފައެވެ. މިއަދު އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށްއައިރު ސައިލެއްގެ ފަހަތުގައި އިން އަންހެންކުއްޖެއް ބަލާލި ގޮތަކުންނެވެ. އެކުއްޖާ އިން ސައިކަލް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އެކުއްޖާ ބަލާލިގޮތުން އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަ...

0

ބައިވެރިޔާ

އިމްރާން ފޫން ނޭވާއެއް ލަމުން އަހަރެންގެ ގައިގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި ކުށެއް ކުރެވިފައިވާ ނަމަ މަޢާފް ކުރާށޭ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އަހަރެން އިމްރާންގެ މޫނަށް ބަލާލީމެވެ. އޭނަގެ މޫނު މަތިން ފެންނަނީ މާޔޫސް ކަމެވެ. އޭނަގެ ކުށެއް ނެތްކަމަށް ބުނެދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހެން ހީވިއެވެ. އިމްރާނަށް ވެފައި...

0

އަނިޔާ

އަރާމު ނިއްޖެއްގައި، ނިދާފައި އޮށްވާ އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ އަހަރެންގެ ހުރި ހަމައެކަނި  5 އަހަރަށް ދާ ދަރިފުޅު ” މާރިޔާ ”  އަހަރެންގެ ގައިމައްޗަށް އަރައިގެން ކުޅެން އޮޅެނިކޮށެވެ. ފުރަތަމަވެސް އަހަރެންގެ ލޯ ހުޅުވާލުމާއެކު އެ ތުއްތު ލޯބި ދަރިފުޅުގައިގައި ލޯބިން ފިރުމާލުމަށްފަހު ބައްދާލީމެވެ. އެ ތުއްތު...