Category: މައްސަލަތައް

0

ކަންކަން ހާސިލުކުރުމުގައި ތިމާއަށް ދިމާވާ ތަފާތު ހުރަސްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައް

ތިމާކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ނުދެވި ހަނދާނެގޮތް ހުސްވެފައި ކިތައް މީހުން ތިބޭތަ؟ މިކަމުގައި ގޮތްހުސްވެ ދެން ކުރިއަށް ނުދެވޭނެކަމަށް ހީކޮށް އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންނުވެފައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ހުއްޓާލައިގެން ތިބޭ މީހުންވެސް މަދެއްނޫނެވެ. ތިމާ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަޑި ހާސިލުކުރުމުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން...

0

އަންހެނުން ފިރިހެނުން މަތިން ފޫހިވެ ދުރަށްދާން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ؟

ފިރިހެނުން އަންހެންކުދިންނާއި ރައްޓެހިވެގެން ނުވަތަ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭދުވަސްވަރު އެނގިގެން ނުވަތަ ނޭގިނަމަވެސް، ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމާއި، އަޅާލަންޖެހޭވަރަށް އަޅާނުލެވި އަދި ކުރަން ނުޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދެމީހުންގެ މެދުގައިވާ ގުޅުންތެރިކަން ހީނަރުވެ އަންހެންކުއްޖާ، ފިރިހެންކުއްޖާ ދޫކޮށް އެހެން މީހަކު ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި...

0

އެންޓިސޯޝަލް ޕާރސަނަލަޓީ ޑިސްއޯޑަރ

އެންޓިސޯޝަލް ޕާރސަނަލަޓީ ޑިސްއޯޑަރ ހުންނަ މީހުންނަކީ މެދުނުނކެޑި ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ އަދި ހެދިފަ ހުންނަ ގާނޫނާއި ޤަޥާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތާ،  ދޮގުހަދާ، ކުށެއްކުރެވުނަސް އެކަމަށް އެހާބޮޑަށް ދެރަނުވާ، ތެދުވެރިނޫން އަދި ރުޅިގަދަ މީހުންނެވެ. މިފަދަ މީހުންނަކީ ގަސްތުގައި ރުޅިއަންނަ އަދި އެހެންމީހުން ރުޅިއަރުވާ އަދި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ތަފާތު...