Category: މުނިފޫހި

0

އިހުސާސް

މިހާރު ގަޑިން މެންދަމު އަލިވެ 3 ޖެހީއެވެ. އަދިވެސް ފަހީމު ގެއަށް ނާދެއެވެ. ފަހީމުގެ އިންތިޒާރުގައި މިގޮތަށް އުޅޭތާ މިވީ ދެމަސް ދުވަހެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފަހީމުގެ އިންތިޒާރުގައި އެތަށް އިރެއް ވަންދެން ހޭލާހުންނަށް ޖެހެއެވެ. މިއީ މިޔަދު އަހަރެން އުޅެން ބޭނުންވި ގޮތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް...

0

ހިތުގެ ވިންދު

މައިޝާ އަހަރެންގެ ހަޔާތުން ބީވިގެން ދިޔަފަހުން، ރޭގަނޑުގެ ނިދި އެއީ މުޅިން އަހަރެންނަށް ބީރައްޓެހި އެއްޗަކަށްވަނީވެއެވެ. ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް އެދުމަތީގައި ދެއަތަށް ފުރޮޅިއޮއްވާ ނިދެނީ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި ހެނދުނު އެހާ އަވަހަށް ހޭލެވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ، މައިޝާއާއި ބައްދަލުވިއިރު މައިޝާ އަކީ އަހަރެން އެހާ ބޮޑަށް...